pondělí 30. března 2009

Výpověď z nájmu bytu nájemcem

Přinášíme vzor výpovědi nájmu bytu nájemcem. Tento vzor výpovědi můžete použít, když se s pronajímatelem nedohodnete na jiném (především kratším ) termínu skončení nájmu.

   
Náležitosti výpovědi z nájmu bytu
 

Výpověď z nájmu bytu a zejména její náležitosti upravuje § 710 občanského zákoníku. Hlavními náležitostmi výpovědi z nájmu bytu jsou:
 • Výpověď z nájmu bytu musí být písemná.
 • V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
 • Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.
 • Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.


Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem bytu

Jméno a příjmení nájemce ………………..
Adresa ………………….

Věc: Výpověď nájmu bytu v domě č. 22 v Mozartově ulici v Příbrami

Na základě nájemní smlouvy ze dne 1. května 2007 mám na dobu neurčitou pronajatý a užívám byt 2 + 1 s příslušenstvím ve čtvrtém poschodí domu č. p. 22 v Mozartově ulici v Příbrami.

Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1. dubna 2009. Nájem tak skončí k 30. červnu 2009.

V Příbrami dne 30. března 2009


..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi ke stažení
Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem ke stažení zdarma - výpověď nájmu bytu nájemcem

úterý 17. února 2009

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - výpověď na hodinu

Tak jako může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s zaměstnancem, má i zaměstnanec právo okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnavatelem.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě pouze v případech uvedených v § 56 zákoníku práce. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou tyto:
 • podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
 • nebo zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1 zákoníku práce).
Další ustanovení okamžité výpovědi zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.Související články
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, "výpověď na hodinu"

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v přesně stanovených případech uvedených v § 55 zákoníku práce. Zákoník práce naleznete například zde.

Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru je možné pouze z těchto zákonem stanovených důvodů:
 • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
 • nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těmito zaměstnanci:
 • těhotnou zaměstnankyní,
 • zaměstnankyní na mateřské dovolené,
 • zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou
Další ustanovení
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, zaměstnavatel musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

neděle 11. ledna 2009

Zkušební doba, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době upravuje § 66 zákoníku práce. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno zaměstnanci nebo zaměstnavateli zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.


Související dokumenty:
Zákoník práce
Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem

sobota 3. ledna 2009

Výpověď pojištění, pojistná smlouva výpověď

Výpověď pojištění, výpověď pojistné smlouvy, vzor výpovědi pojištění


Přidáváme vzor výpovědi pojistné smlouvy. Obecně uzavírání a skončení pojistných smluv upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Tento zákon v § 22 upravuje náležitosti výpovědi pojistné smlouvy. Na výpověď pojistné smlouvy je tedy nejdříve nutné aplikovat právě ustanovení § 22 zákona o pojistné smlouvě a až následně ustanovení občanského zákoníku.


Vzor výpovědi pojistné smlouvy

Vzor výpovědi pojistné smlouvy je na typ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento vzor výpovědi pojistné smlouvy lze upravit a použít na jiný typ pojistných smluv.

Vzor výpovědi pojistné smlouvy ke stažení zdarma - výpověď pojistné smlouvy

Výpověď pojištění

Pojišťovna
Ulice
Město
PSČ


Věc: Výpověď pojištění

Dne 5. ledna 2008 jsem u vaší společnosti uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojištění. Bylo dohodnuto jednoroční pojistné období od 6. ledna 2009.
Ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, vypovídám pojištění z uvedené smlouvy. Pojištění zanikne ke konci nynějšího pojistného období, tedy dnem 6. ledna 2009.
V Brně dne 3. října 2008


V ..................... dne ....................


..................................
(Vaše jméno)


Vzor výpovědi pojistné smlouvy ke stažení zdarma - výpověď pojistné smlouvy


Související dokumenty:
Zákon o pojistné smlouvě

Výpověd nájmu bytu, náležitosti výpovědi z nájmu

Výpověď z nájmu bytu, náležitosti výpovědi nájmu

Jednou z možností ukončení nájmu bytu je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem a druhým způsobem, který upravuje občanský zákoník je ukončení nájmu bytu prostřednictvím výpovědi ze strany pronajímatele nebo nájemce.

Výpověď z nájmu bytu a zejména její náležitosti upravuje § 710 občanského zákoníku. Hlavními náležitostmi výpovědi z nájmu bytu jsou:

 • Výpověď z nájmu bytu musí být písemná.
 • V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
 • Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.
 • Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
 
optimalizace PageRank.cz