středa 2. května 2012

Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnavatele

Vzor výpovědi dohody o provedení práce lze použít pouze jako návrh ze strany zaměstnavatele zaměstnanci. Podmínkou platnosti je souhlas zaměstnance s výpovědí dohody o provedení práce. Jiná situace nastává, pokud máte se zaměstnancem dohodnuté ustanovení o způsobu ukončení dohody o provedení práce přímo v ní. K výpovědi dohody o provedení práce více v článku výpověď dohody o provedení práce.

Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnavatele
Vzor výpovědi dohody o provedení práce ze strany zaměstnavatele:

Výpověď dohody o provedení práce


Zaměstnanec (jméno, adresa, datum narození):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď dohody o provedení práce

Podle dohody o provedení práce ze dne ……….. pracujete u naší společnosti se sídlem ………… na pozici ……… v rozsahu ….. hodin týdně.

V dohodě o provedení práce jsme nesjednali způsob jejího ukončení, oznamujeme Vám tedy tímto svůj návrh na její ukončení. Navrhujeme ukončení dohody o provedení práce k dnešnímu dni.V ..................... dne ....................

..................................
zaměstnavatelTuto výpověď přijímám


V ..................... dne ....................

.................................
zaměstnanec

Výpověď dohody o provedení práce ke stažení - vzor pro zaměstnavatele
Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnavateleDalší vzory:
Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnance
Dohoda o provedení práce 2012

Další články:

Výpověď dohody o provedení práce - vzor pro zaměstnance

Výpověď dohody o provedení práce se podstatně liší od výpovědi z pracovního poměru. Výpověďz pracovního poměru je přesně upravena v zákoníku práce, konkrétně v § 48 až § 73a. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru však výpověď dohody o provedení práce nemá speciální ustanovení v zákoníku práce. Výpověď dohody o provedení práce se řídí obecnými ustanoveními dohod dvou samostatných subjektů – zaměstnance a zaměstnavatele. Výpověď dohody o provedení práce je možná pouze vzájemnou dohodou obou stran. To znamená, že předloženou výpověď jedné strany musí druhá strana akceptovat. Pokud by tomu tak nebylo, není možné dohodu o provedení práce vypovědět pouze jednostranně.

Je tedy dobré při uzavření dohody o provedení práce si zkontrolovat pečlivě její text, zda obsahuje i ujednání o možnosti ukončení dohody o provedení práce. Pokud tomu tak není lze druhé straně podat následující výpověď dohody o provedení práce, která je samozřejmě ale jen návrhem jedné ze stran. Návrh výpovědi dohody o provedení práce může podat jak zaměstnavatel tak zaměstnanec.


Výpověď dohody o provedení práce – vzor pro zaměstnance

Vzor výpovědi dohody o provedení práce lze použít pouze jako návrh ze strany zaměstnance zaměstnavateli. Podmínkou platnosti je souhlas zaměstnavatele s výpovědí dohody o provedení práce.


Výpověď dohody o provedení práce


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď dohody o provedení práce

Podle dohody o provedení práce ze dne ……….. pracuji u Vaší společnosti se sídlem ………… na pozici ……… v rozsahu ….. hodin týdně.

V dohodě o provedení práce jsme nesjednali způsob jejího ukončení, oznamuji vám tedy tímto svůj návrh na její ukončení. Navrhuji proto ukončení dohody o provedení práce k dnešnímu dni.V ..................... dne ....................

..................................
ZaměstnanecTuto výpověď přijímám


V ..................... dne ....................

.................................

pátek 15. října 2010

Výpověď a nebezpečí půjček

Výpověď ze zaměstnání je velmi nepříjemná situace, která může negativně ovlivnit váš rodinný rozpočet, zadlužit domácnost a v krajním případě vést až k osobnímu bankrotu. Vše záleží na tom, jak rychle si po výpovědi z práce naleznete nové zaměstnání. Krátkodobě je možné překlenout období výpadku příjmu v důsledku výpovědi půjčkou nebo úvěrem, vše má ale svá úskalí. Pokud se rozhodnete pro půjčku, důsledně zvažte výši RPSN a dobu splátek. V dnešní ekonomické situaci není snadné nalézt stejně výhodné zaměstnání v krátké době. Může se vám stát, že budete nuceni přijmout méně výhodnou nabídku zaměstnání a dostat se tak do finančních potíží.

Pokud se rozhodnete pro půjčku či úvěr, navštivte stránky Půjčky a dluhy,  kde například naleznete výpočet RPSN, zákon o spotřebitelském úvěru.

pondělí 30. března 2009

Výpověď z nájmu bytu nájemcem

Přinášíme vzor výpovědi nájmu bytu nájemcem. Tento vzor výpovědi můžete použít, když se s pronajímatelem nedohodnete na jiném (především kratším ) termínu skončení nájmu.

   
Náležitosti výpovědi z nájmu bytu
 

Výpověď z nájmu bytu a zejména její náležitosti upravuje § 710 občanského zákoníku. Hlavními náležitostmi výpovědi z nájmu bytu jsou:
 • Výpověď z nájmu bytu musí být písemná.
 • V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
 • Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.
 • Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.


Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem bytu

Jméno a příjmení nájemce ………………..
Adresa ………………….

Věc: Výpověď nájmu bytu v domě č. 22 v Mozartově ulici v Příbrami

Na základě nájemní smlouvy ze dne 1. května 2007 mám na dobu neurčitou pronajatý a užívám byt 2 + 1 s příslušenstvím ve čtvrtém poschodí domu č. p. 22 v Mozartově ulici v Příbrami.

Nájem uvedeného bytu tímto vypovídám v tříměsíční lhůtě, která počne běžet dnem 1. dubna 2009. Nájem tak skončí k 30. červnu 2009.

V Příbrami dne 30. března 2009


..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi ke stažení
Vzor výpovědi z nájmu bytu nájemcem ke stažení zdarma - výpověď nájmu bytu nájemcem

úterý 17. února 2009

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - výpověď na hodinu

Tak jako může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s zaměstnancem, má i zaměstnanec právo okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnavatelem.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě pouze v případech uvedených v § 56 zákoníku práce. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou tyto:
 • podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
 • nebo zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1 zákoníku práce).
Další ustanovení okamžité výpovědi zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.Související články
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, "výpověď na hodinu"

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v přesně stanovených případech uvedených v § 55 zákoníku práce. Zákoník práce naleznete například zde.

Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru je možné pouze z těchto zákonem stanovených důvodů:
 • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
 • nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těmito zaměstnanci:
 • těhotnou zaměstnankyní,
 • zaměstnankyní na mateřské dovolené,
 • zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou
Další ustanovení
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, zaměstnavatel musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

neděle 11. ledna 2009

Zkušební doba, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době upravuje § 66 zákoníku práce. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno zaměstnanci nebo zaměstnavateli zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.


Související dokumenty:
Zákoník práce
Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem
 
optimalizace PageRank.cz