neděle 11. ledna 2009

Zkušební doba, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba, zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době upravuje § 66 zákoníku práce. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno zaměstnanci nebo zaměstnavateli zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.


Související dokumenty:
Zákoník práce
Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem

sobota 3. ledna 2009

Výpověď pojištění, pojistná smlouva výpověď

Výpověď pojištění, výpověď pojistné smlouvy, vzor výpovědi pojištění


Přidáváme vzor výpovědi pojistné smlouvy. Obecně uzavírání a skončení pojistných smluv upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Tento zákon v § 22 upravuje náležitosti výpovědi pojistné smlouvy. Na výpověď pojistné smlouvy je tedy nejdříve nutné aplikovat právě ustanovení § 22 zákona o pojistné smlouvě a až následně ustanovení občanského zákoníku.


Vzor výpovědi pojistné smlouvy

Vzor výpovědi pojistné smlouvy je na typ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tento vzor výpovědi pojistné smlouvy lze upravit a použít na jiný typ pojistných smluv.

Vzor výpovědi pojistné smlouvy ke stažení zdarma - výpověď pojistné smlouvy

Výpověď pojištění

Pojišťovna
Ulice
Město
PSČ


Věc: Výpověď pojištění

Dne 5. ledna 2008 jsem u vaší společnosti uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla pojištění. Bylo dohodnuto jednoroční pojistné období od 6. ledna 2009.
Ve smyslu § 22 odst. 1 zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, vypovídám pojištění z uvedené smlouvy. Pojištění zanikne ke konci nynějšího pojistného období, tedy dnem 6. ledna 2009.
V Brně dne 3. října 2008


V ..................... dne ....................


..................................
(Vaše jméno)


Vzor výpovědi pojistné smlouvy ke stažení zdarma - výpověď pojistné smlouvy


Související dokumenty:
Zákon o pojistné smlouvě

Výpověd nájmu bytu, náležitosti výpovědi z nájmu

Výpověď z nájmu bytu, náležitosti výpovědi nájmu

Jednou z možností ukončení nájmu bytu je dohoda mezi pronajímatelem a nájemcem a druhým způsobem, který upravuje občanský zákoník je ukončení nájmu bytu prostřednictvím výpovědi ze strany pronajímatele nebo nájemce.

Výpověď z nájmu bytu a zejména její náležitosti upravuje § 710 občanského zákoníku. Hlavními náležitostmi výpovědi z nájmu bytu jsou:

  • Výpověď z nájmu bytu musí být písemná.
  • V písemné výpovědi musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit.
  • Výpovědní lhůta nesmí být kratší než tři měsíce a musí skončit ke konci kalendářního měsíce.
  • Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhému účastníkovi.
 
optimalizace PageRank.cz