úterý 17. února 2009

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem - výpověď na hodinu

Tak jako může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr s zaměstnancem, má i zaměstnanec právo okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnavatelem.

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě pouze v případech uvedených v § 56 zákoníku práce. Důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru jsou tyto:
  • podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, zaměstnanec nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce,
  • nebo zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (§ 141 odst. 1 zákoníku práce).
Další ustanovení okamžité výpovědi zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději do 1 roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.Související články
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem, "výpověď na hodinu"

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze v přesně stanovených případech uvedených v § 55 zákoníku práce. Zákoník práce naleznete například zde.

Okamžité zrušení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru je možné pouze z těchto zákonem stanovených důvodů:
  • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok,
  • nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.
Zákaz okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem
Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těmito zaměstnanci:
  • těhotnou zaměstnankyní,
  • zaměstnankyní na mateřské dovolené,
  • zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou
Další ustanovení
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné, zaměstnavatel musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, a musí je ve stanovené době doručit druhému účastníku, jinak je neplatné; uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn.
 
optimalizace PageRank.cz