neděle 30. listopadu 2008

Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem, vzor výpovědi podané zaměstnancem

Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem, vzor výpovědi podané zaměstnancem

Zaměstnanec může podat výpověď z pracovního poměru dle ustanovení zákoníku práce. Konkrétně dle ustanoveních § 50 a následujících. Zaměstnanec může na rozdíl od zaměstnavatele výpověď podat bez udání důvodu. Výpověď z pracovního poměru je na rozdíl od dohody o rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem. Výpovědní doba může činit nejméně 2 měsíce. Tedy ustanovení o době výpovědi je nejméně 2 měsíce, přičemž maximální dálka není omezena. Výpověď musí být dána písemně jinak je neplatná. Stejně tak odvolání výpovědi musí být učiněno písemně a v obou případech doručeno zaměstnavateli.

Následující vzor výpovědi podané zaměstnancem je připravený podle stávajícího znění zákoníku práce.

Výpověď vzor ke stažení, vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem - výpověď vzor


Výpověď z pracovního poměru podaná zaměstnancem


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem

Podle pracovní smlouvy ze dne ............ pracuji u Vaší společnosti se sídlem ................ v pobočce ................ na pozici ............ .

V souladu s ustanovením § 50 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, tímto podávám

výpověď

zvýše uvedeného pracovního vztahu. Tuto výpověď podávám bez uvedení důvodu s dvou měsíční výpovědní lhůtou ke dni ........ . Pracovní poměr tedy skončí dne .......... .


V ..................... dne ....................

..................................
ZaměstnanecTuto výpověď přijímám

V ..................... dne ....................

.................................
Zaměstnavatel

Výpověď vzor ke stažení, vzor výpovědi z pracovního poměru podané zaměstnancem - výpověď vzor

úterý 25. listopadu 2008

Výpověď plné moci, vzor výpovědi plné moci

Výpověď plné moci, vzor výpovědi plné moci

Přidáváme výpověď plné moci ze strany zmocněného. Pokud potřebujete ukončit plnou moc, kterou jste podepsali na časově neomezenou dobu, je třeba podat výpověď takovéto plné moci. Plná moc, která je uzavřena na splnění určitého úkonu zaniká nejpozději jeho splněním.

Článek se vzorem generální plné moci ke stažení.

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdeVýpověď plné moci
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,
tímto
VYPOVÍDÁM
plnou moc, udělenou mi dne ................ panem/paní ........................., narozeným/né dne .........................., bytem..............., v rozsahu zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat jménem pane/paní .................., činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato výpověď plné moci je platná dnem doručení.

V ..................... dne ....................

..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zde

Výpověď z pracovního poměru - jak podat výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru - jak podat výpověď z pracovního poměru


Zákoník práce v § 50 a § 51 stanoví obecná pravidla, kterými se řídí podání výpovědi ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele. Níže si můžete přečíst všechna důležitá ustanovení týkající se výpovědi dané zaměstnancem, jak jsou popsána v textu zákoníku práce.

Zákon č. 262/2006 zákoník práce upravuje výpověď z pracovního poměru následujícím způsobem. Při podání výpovědi si vždy ověřte aktuální paragrafové zní zákoníku práce.

§ 50

(1) Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná.

(2) Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52.

(3) Zaměstnanec může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

(4) Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.

(5) Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním musí být provedeno písemně.

§ 51

(1) Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí nejméně 2 měsíce.

(2) Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývajícími z § 53 odst. 2, § 54 písm. b) a § 63.

Nezapomeňte!
Při podání výpovědi je vždy třeba nechat si od zaměstnavatele potvrdit přijetí výpovědi. Jinak se může stát, že zaměstnavatel výpověď později zapře.

Vzory ke stažení:
Výpověď daná zaměstnancem
Aktuální zákoník práce
 
optimalizace PageRank.cz